Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent studiów zawodowych I stopnia na kierunku „ekonomia" po trzech latach studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł licencjata.

Absolwent powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) -głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwent specjalności doradztwo finansowe powinien posiadać nowoczesną wiedzę ekonomiczną i specjalistyczną, m.in. w zakresie controllingu, metod analizy finansowej, inwestycji kapitałowych, strategii podatkowych, wartości przedsiębiorstwa, ryzyka finansowego, bankowości europejskiej. Powinien być dobrze przygotowany do współpracy z instytucjami podatkowymi, ubezpieczeniowymi i bankowymi. Powinien posiadać umiejętności posługiwania się specjalistycznymi technologiami informatycznymi w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi. Absolwent powinien szczególnie dobrze radzić sobie w tworzeniu i prowadzeniu własnego, także rodzinnego, biznesu. Dzięki wiedzy przekazywanej w ramach standardów nauczania dla studiów I stopnia na kierunku ekonomia oraz przedmiotów specjalnościowych, powinien być również dobrze przygotowany: do kierowania zasobami ludzkimi, do prowadzenia skutecznych negocjacje, do pracy w warunkach konkurencji, do pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej, do działania zgodnie z etyką gospodarczą, do osiągnięcia zawodowego sukcesu.

Absolwent specjalności biznes międzynarodowy powinien posiadać nowoczesną wiedzę ekonomiczną i specjalistyczną, m.in. w zakresie funkcjonowania handlu zagranicznego, rozliczeń i dokumentów w handlu zagranicznym, transportu i spedycji, badania i analizy rynków zagranicznych i marketingu międzynarodowego. Powinien posiadać umiejętności posługiwania się specjalistycznymi technologiami informatycznymi i stosowania w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń w handlu zagranicznym, badań i analizy rynków zagranicznych.

Absolwent powinien szczególnie dobrze radzić sobie w tworzeniu i prowadzeniu własnego, także rodzinnego, biznesu. Dzięki wiedzy przekazywanej w ramach standardów nauczania dla studiów I stopnia na kierunku ekonomia oraz przedmiotów specjalnościowych, powinien być również dobrze przygotowany: do kierowania zasobami ludzkimi, do prowadzenia skutecznych negocjacje (m. in. w handlu zagranicznym), do pracy w warunkach konkurencji, do pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej, do działania zgodnie z etyką gospodarczą, do osiągnięcia zawodowego sukcesu.

Tak nakreślona sylwetka absolwenta, zarówno po specjalizacji doradztwo finansowe jak specyfice biznes międzynarodowy odpowiada również specyfice i zapotrzebowaniu na rynku pracy w ramach Euroregionu Pomerania (Pomorze Zachodnie i regiony w Niemczech, Danii i Szwecji).